Algemene voorwaarden Beonthemove-bicyles.
Laatst bijgewerkt op 25-03-2021
Bekijk hier de algemene voorwaarden als PDF

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.     consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 2.     overeenkomst buiten verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen Beonthemove-bicyles en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van Beonthemove-bicyles dan wel wordt gesloten met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de handelaar is;
 3.     duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 4.     bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop buiten verkoopruimte kan herroepen, welke termijn begint te lopen op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen;
 5.     herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst buiten verkoopruimte af te zien.

Artikel 2 – Identiteit

Be on the move, gevestigd aan de Nieuweweg 6, 4493PA Kamperland (tevens bezoekadres).

Telefoonnummer: +31 (0)6 42628367

E-mailadres: info@beonthemove-bicyles.nl.

Inschrijvingsnummer Handelsregister: 51429950

 

BTW identificatienummer: NL001213016B85

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Be on the move en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Be on the move en de consument.
 2.     Uiterlijk voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld.

 

 1.     Indien de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, na instemming van de consument, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan kennisnemen en kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – Aanbod

 1.     Het aanbod van producten bij de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gedaan met vermelding van de relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, de totale prijs van het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met Be on the move, de wijze van tot stand komen van de overeenkomst, de levering, de uitvoering, de wijze waarop Be on the move met klachten omgaat en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

 

 1.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. In het geval Be on the move gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Be on the move niet.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1.     De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2.     Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats. Indien de consument het aanbod langs elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Be on the move passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt Be on the move zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.

 

 1.     Bij annulering van de overeenkomst door de consument dient de consument de daadwerkelijk geleden schade van Be on the move te vergoeden.

Artikel 6 – Herroeping

 1.     Bij aankoop van producten buiten verkoopruimte heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van levering van het product. De producten die de consument niet wenst te houden, dienen binnen 14 dagen na de dag van kennisgeving van de herroeping worden teruggestuurd. Be on the move is gerechtigd om restitutie in te houden totdat Be on the move het product intact, compleet en ongebruikt retour heeft ontvangen. Onder ‘ongebruikt’ wordt niet begrepen, datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk was voor de consument om de aard, de werking en de kenmerken van een product te inspecteren en vast te stellen, op dezelfde wijze als dat dit in een fysieke winkel zou worden gedaan. Be on the move raadt aan om voor de retourzending de originele verpakking te gebruiken om schade aan het product te voorkomen. Eventuele schades of het kwijtraken van geretourneerde producten gedurende het retourtransport zijn namelijk voor verantwoordelijkheid en rekening van de consument.
 2.     Indien de consument gebruik maakt van het recht tot herroeping, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
 3.     Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Be on the move dit bedrag binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen. Be on the move behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen dan wel een eventuele waardevermindering van het geretourneerde product zoals bedoeld in het eerste lid af te trekken van het restitutiebedrag. Schade aan het product, een vuil product, en/of een product dat meer dan 5 km is gebruikt, wordt beschouwd als aanwijzing van een gebruik dat verder strekt dan wat redelijkerwijs noodzakelijk is om de aard, de werking en de kenmerken van het product te inspecteren en vast te stellen.
 4.     Indien het product maatwerk is, heeft de consument het recht op ontbinding niet. Onder maatwerk verstaat Be on the move een product die volgens specificaties van de consument is vervaardigd, niet geprefabriceerd is en/of is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. Be on the move heeft de consument bij het aanbod, dan wel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst hierop gewezen.
 5.     Bij annulering van een aankoop van producten of diensten binnen de verkoopruimte, is de consument een schadevergoeding verschuldigd aan Be on the move. De vergoeding is gebaseerd op de kosten die Be on the move tot aan het moment van annuleren heeft gemaakt:

Is de (af)leverdatum nog niet bekend en vindt het kenbaar maken van de annulering binnen 48 uur na aankoopdatum en tijd plaats, dan is er geen vergoeding verschuldigd;

Is de (af)leverdatum nog niet bekend en vindt het kenbaar maken van de annulering later dan 48 uur na aankoopdatum en tijd plaats, dan bedraagt de vergoeding 10% van de totale koopsom;

Is de (af)leverdatum bekend en vindt het kenbaar maken van de annulering tenminste 4 werkdagen voor die (af)leverdatum en tijd plaats, dan bedraagt de vergoeding 50% van de totale koopsom;

Is de (af)leverdatum bekend en vindt het kenbaar maken van de annulering binnen 3 werkdagen voor die (af)leverdatum plaats, dan bedraagt de vergoeding 75% van de totale koopsom;

Vindt het kenbaar maken van de annulering plaats op de (af)leverdatum, dan bedraagt de vergoeding 100% van de totale koopsom.

Kenbaar maken van annulering kan uitsluitend via info@beonthemove-bicyles.nl en moet met opgave van de reden worden gedaan.

 1.     Be on the move zal een eventuele aanbetaling in mindering brengen op de schadevergoeding die de consument volgens lid 5 van dit artikel verschuldigd is. Indien de schadevergoeding de aanbetaling overstijgt zal de consument een factuur voor het verschil ontvangen.

 

 1.     Eventuele door de consument met derden afgesloten overeenkomsten, waaronder maar niet uitsluitend een fietsverzekering of kredietovereenkomst, dient de consument voor eigen rekening en risico te herroepen c.q. annuleren.

Artikel 7 – Service- en garantie

 1.     De garantievoorwaarden zoals bedoeld in dit artikel 7, zijn van toepassing op nieuwe elektrische fietsen (‘e-bikes’), die een consument rechtstreeks bij Be on the move heeft gekocht.
 2.     Er kan geen beroep worden gedaan op garantie:
 • zonder de originele aankoop bon van Be on the move;
 • ten aanzien van e-bikes die zijn gekocht van een derde, zoals een (professionele) tussenhandelaar.
 1.     Be on the move geeft ter zake de e-bike garantie op materiaal-, fabricage- en montagefouten. De garantie omvat alle componenten, die ervoor zorgen dat de e-bike operationeel is, met uitzondering van de slijtdelen (lid 9).
 2.     Be on the move kan niet garanderen dat er altijd ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de e-bike en kan evenmin een optimaal rijcomfort garanderen. Gebruiksgemak en rijcomfort zijn (mede) afhankelijk van factoren, waar Be on the move geen controle over heeft, waaronder begrepen de persoonlijke keuze(s) van de consument of weersomstandigheden.
 3.     De garantieperiode vangt aan op de leverdatum zoals vermeld op de originele afleverbon van de relevante e-bike.
 4.     Naast de wettelijke garantie, geldt voor nieuwe e-bikes de volgende aanvullende garantie:
 • Voor het frame en de accu 2 (2) jaar na levering van de e-bike;
 1.     Mits aan de garantievoorwaarden zoals bedoeld in dit artikel 4 is voldaan, repareert of vervangt Be on the move het defecte onderdeel op een zodanige wijze, dat de e-bike naar het redelijke oordeel van Be on the move weer operationeel is.
 2.     Slijtage is uitgesloten van de garantie. De volgende onderdelen van de e-bike zijn in ieder geval onderhevig aan slijtage (‘slijtdelen’): ketting of riem, derailleur en derailleurwieltjes, tandwielen, binnen- en buitenbanden, handvatten, lampen, remblokken- en remschijven, remolie, zadel, pedalen, snelbinders en de lak.
 3. De garantie komt te vervallen:

Bij onverantwoordelijk, roekeloos, onjuist, onkundig of oneigenlijk gebruik van de e-bike. Dit is onder meer het geval indien de e-bike voor andere doeleinden dan voor dagelijks eigen gebruik is ingezet (waaronder commerciële verhuur, wedstrijden, etc.) of als de instructies niet zijn opgevolgd;

Wanneer een defect of beschadiging niet aan Be on the move valt toe te rekenen. Daar is bijvoorbeeld sprake van bij schade als gevolg van een val, botsing of te water geraken van de e-bike;

Als de e-bike (of onderdelen daarvan) door een ander dan Be on the move is gerepareerd, is aangepast en/of is gereviseerd, dan wel wanneer originele onderdelen zijn vervangen door onofficiële onderdelen. In dit geval kunnen alle garantie- of overige rechten ten aanzien van de gehele e-bike komen te vervallen;

Wanneer de e-bike niet of niet in overeenstemming met de onderhoudsverplichting (lid, 11, 12 en 13) is onderhouden;

Als niet aan de meldplicht is voldaan (lid 14);

Na verloop van de relevante garantietermijn.

 1. De e-bike dient conform de handleiding en instructies te worden onderhouden.
 2. Garantie- en servicewerkzaamheden vinden plaats op locatie van Be on the move. De consument is verantwoordelijk voor het maken van (tijdige) afspraken. Uitsluitend Be on the move bepaalt of garantie- of servicewerkzaamheden, op locatie worden verricht.
 3. Defecten of beschadigingen, die van invloed zijn op de werking van de e-bike, dienen onmiddellijk – en in ieder geval binnen 48 uur na constatering daarvan –  bij Be on the move te worden gemeld. Een telefonische melding, dient binnen drie (3) werkdagen schriftelijk (waar ook e-mail onder wordt begrepen) te worden bevestigd. De melding dient tenminste de volgende informatie te bevatten: aankoopbon, aankoopdatum,  datum defect/beschadiging en de mogelijke oorzaak van het defect of de beschadiging.
 4. Zijn onderdelen zodanig defect of beschadigd dat deze (gedeeltelijk) los zijn gekomen van de e-bike, dan dienen deze loszittende onderdelen zorgvuldig te worden bewaard tot aan het eerstvolgende moment dat zij aan Be on the move overhandigd kunnen worden.
 5. Mocht Be on the move na onderzoek constateren, dat er geen of beperkte garantie van toepassing is, dan is Be on the move gerechtigd alle, met de reparatie en/of vervanging gemoeide kosten, waaronder ook de onderzoekskosten, in rekening te brengen.
 6. Naar keuze van Be on the move, kan ieder onderdeel die Be on the move tijdens een reparatie of beurt vervangt, automatisch haar eigendom worden. Be on the move is daar geen vergoeding voor verschuldigd.

 

 1. Ieder gebruik van de e-bike nadat een defect of een beschadiging is geconstateerd, is voor rekening en risico van de consument c.q. gebruiker van de e-bike; Be on the move is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (verdere) schade, die uit dit gebruik voortvloeit.  Aansprakelijkheid van Be on the move voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen inkomstenderving, immateriële schade, verlies van gebruik is uitgesloten. De in dit lid 19 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing bij opzet of bewuste roekeloosheid van Be on the move.

Artikel 8 – Betaling

 1.     Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk bij de levering van het product te geschieden. Voor producten, die Be on the move niet op of niet omstreeks de dag van aankoop kan (af)leveren, kan Be on the move  voor zover dit wettelijk is toegestaan, een vooruitbetaling verlangen.
 2.     Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Be on the move de consument aanzeggen om binnen een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Na het uitblijven van de gestelde termijn van 14 dagen, is de consument over het nog verschuldigde bedrag een contractuele rente van 1% per maand dan wel – in het geval de wettelijke rente hoger is – de wettelijke rente verschuldigd en is Be on the move gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

 1.     Indien de consument kenbaar heeft gemaakt het door hem bestelde product en of dienst te willen verzekeren, dient hij dit bedrag ten alle tijden rechtstreeks te voldoen aan de verzekeringsmaatschappij. De daarbij voor hen geldende algemene voorwaarden zijn op deze dienst van toepassing. Be on the move is enkel tussenpersoon en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dwaling of het niet correct actief stellen van de dienst en/of het product

Artikel 9 – Levering

 1.     De door Be on the move opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan binnen 30 dagen bericht.
 2.     Be on the move zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten.
 3.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 4.     Afspraken voor levering of het ophalen van een product, dan wel voor werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 7 lid 12, kunnen uiterlijk 2 werkdagen van te voren, kosteloos worden geannuleerd. Be on the move is gerechtigd om de kosten van € 49,95 voor een niet tijdig geannuleerde afspraak of niet nagekomen afspraak in rekening te brengen.
 5.     Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal Be on the move zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product.

 

 1.     Be on the move bezorgt alleen op het Nederlandse vasteland, België en Duitsland. Bezorging op de Waddeneilanden is mogelijk, mits de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden door de consument worden vergoed.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1.     Alle door Be on the move geleverde producten blijven eigendom van Be on the move totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.
 2.     De zaak is voor risico van de koper vanaf het moment van bezorging. Bij tenietgaan of achteruitgang van het geleverde door een oorzaak die niet aan verkoper kan worden toegerekend, blijft de koopsom volledig verschuldigd.

 

 1.     Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag de consument de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen.

Artikel 11 – Klachten en klachtenregeling

 1.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de ondernemer. De consument kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Be on the move niet binnen bekwame tijd van de gebreken in kennis stelt.
 2.     Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Be on the move in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Be on the move een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het geleverde product.

 

 1.     Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Artikel 12 – Geschillen

 1.     Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

 1.     Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar Be on the move is gevestigd.

Artikel 13 – Slotbepalingen

 1.     Be on the move is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2.     Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.